Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

Obchodní podmínky

 

Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího se řídí těmito obchodními podmínkami.

Prodávající:

BezvaDary.cz

Martin Švehla

  Barrandova 5 

  326 00 Plzeň

  IČ: 734 47 323

 Podnikalet zapsán v živnostenském rejstříku u Ministerstva průmyslu a obchodu.

e-mail: bezvadary@seznam.cz

Tel.: 724 319 998

 

 

Kupující

Kupující - koncový uživatel - fyzická osoba /bez uvedení IČ/ - dále koncový uživatel - při zahájení obchodního vztahu předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje. Právní vztahy prodávajícího s koncovým uživatelem výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964Sb. Občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími. Kupující - podnikatelský subjekt, při zahájení obchodního vztahu předkládá prodávajícímu údaje o své právní subjektivitě - přesný název a sídlo, IČ a DIČ. Právní vztahy prodávajícího a kupujícího - podnikatelského subjektu výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991Sb. Obchodní zákoník, jakož i předpisy souvisejícími. Individuální smlouva s kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

 

Ochrana osobních dat 

Využitím internetového obchodu prodávajícího souhlasí kupující se zapsáním informací o jeho osobě a nákupech do databáze serveru www.bezvadary.cz .Zavazujeme se používat osobní údaje kupujícího v souladu se zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Veškeré údaje, které kupující sdělí při objednání zboží serveru www.bezvadary.cz , jsou považovány za důvěrné a nebudou poskytnuty třetí osobě nebo jinak zveřejněny vyjma situace související s plněním objednávky (dodávka zboží, platební styk apod.) Žádné poskytnuté osobní údaje nebudou využity k rozesílání reklamních sdělení, ani jinak zneužity a rozhodně nebudou poskytnuty třetím stranám.

 Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním osobních údajů pro úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným písemně na adresu: Martin Švehla, Barrandova 5, Plzeň, PSČ 326 00 nebo postačí i e-mailem zaslaným na bezvadary@seznam.cz . Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. 

 

GDPR

 BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozovatel e-shopu jako správce osobních údajů (dále jen „Správce“) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje své zákazníky (dále jednotlivě jen „Subjekt údajů“) o tom, že:
1. Osobní údaje Subjektu údajů, které budou Správci odevzdány při odeslání objednávky, budou zpracovány za účelem uzavření kupní smlouvy a jejího následného plnění, a to včetně vyřizování případných nároků Subjektu údajů z vadného plnění. Právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů je tedy plnění kupní smlouvy založené objednávkou Subjektu údajů a současně také plnění zákonných povinností Správce dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví.

2. Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů Správci je identifikace smluvních stran nezbytná pro uzavření a plnění kupní smlouvy, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné.

3. Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány po dobu, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 5 let dle zákona o účetnictví nebo po dobu 10 let dle zákona o DPH.

4. Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

5. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení. Osobní údaje Subjektu údajů mohou být pro účely řádného vyřízení objednávky poskytnuty poskytovateli doručovacích služeb zvolenému Subjektem údajů, a dále osobám, které Správci poskytují právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

6. Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

Objednávka

Podáním objednávky kupující stvrzuje,že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

 

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Objednávky provádí kupující přes elektronický obchod popřípadě osobně, písemně nebo telefonicky. Objednávka obsahuje přesnou specifikaci zboží a jeho počtu, cenu za zboží , kontakty a jména osob odpovědných /oprávněných/ za objednání a převzetí předmětu plnění, způsob dopravy a vyložení, požadovaný termín a místo dodání.Nabízené produkty jsou spolu s platnými aktuálními cenami uvedeny on line na e-shopu. Kupní smlouva na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu vzniká na základě závazného potvrzení objednávky. Za závazné se považuje potvrzení elektronické /e-mail/, popřípadě písemné nebo telefonické, a to takové, které je realizováno po přijetí objednávky kupujícího (potvrzení o přijetí objednávky do elektronického systému není potvrzení objednávky). Potvrzení objednávky provádí prodávající zpravidla ihned nebo v co nejkratším termínu /nejdéle do pěti pracovních dnů/. Potvrzení objednávky je vyjádřeno vystavením zálohové faktury na jejím základě. Prodávajícím potvrzená objednávka (nebo její část) je pokládána za závaznou pro obě strany.

 

Storno objednávky ze strany kupujícího

Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu jestliže už nezačala výroba zboží, které je na zakázku ( hrneček, polštář  s vlastním fotem atd...)

 

Storno objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající je oprávněn stornovat objednávku v případě, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V takovém případě, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující již zaplatil celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 5 pracovních dnů). Prodávající je rovněž oprávněn stornovat objednávku, nebyla-li platba za zboží provedena do termínu uvedeném na zálohové faktuře.

 

Platební podmínky

Platba za předmět plnění se provádí zásadně předem nebo při převzetí zboží.

 

Způsoby úhrady:

 

  • platba zálohy pro vytvoření účtu pro budoucí odběr zboží

  • platba v hotovosti při převzetí zboží v expedičním skladu /částka neomezena/

  • platba v hotovosti při doručení zboží na požadované místo /max. do Kč 10 000,-/

  • platba předem složením fakturované částky na bankovní účet

  • platba předem bankovním převodem na základě zálohové faktury

 

Dodací podmínky

 Dodání objednaného zboží je realizováno dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího v co nejkratším termínu, obvykle do 1-15 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky a provedení úhrady zálohové faktury /pokud je placeno před odběrem/. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající, bude-li tato služba kupujícím objednána. Za splnění dodávky se považuje osobní odběr zboží kupujícím v expedičním skladu nebo dodání na požadované místo a převzetí. Zboží může převzít pouze osoba k tomu oprávněná nebo osoba pověřená majitelem firmy nebo statutárním orgánem společnosti. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem. Rozvoz zboží je zajišťován po celé České republice. Pokud si kupující neobjednal předem složení zboží z korby vozu u prodávajícího /viz objednávka/ je povinen provést složení zboží vlastními silami a prostředky. Nepřevezme-li kupující předmět plnění z důvodů ležících na jeho straně /např. není i přes dohodnutý termín přítomna kupujícím určená osoba nebo není schopen uhradit kupní cenu, popř. není schopen složit zboží/, nese kupující náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši.Konkrétní způsob dodání si volí kupující, aktuální ceník je uveden na internetu. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky a je vždy uvedena na potvrzení objednávky a na zálohové faktuře. Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky - počet balíků a neporušenost obalů podle přiloženého dodacího listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Při neúplné nebo poškozené zásilce je nutno sepsat s dopravcem škodní protokol a tento neprodleně zaslat faxem nebo e-mailem prodávajícímu nebude-li to možné pak zaslat poštou, ale neprodleně upozornit prodávajícího telefonicky. Pokud je kupujícím převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky není žádný nárok.

 

Právo kupujícího odstoupit od smlouvy

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 ze dne 14. září 2000 odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží.. Možnost odstoupení od smlouvy se nevztahuje na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

 

Před vrácením zboží kupující zašle dopis /nejlépe e-mail/ na adresu sídla firmy se sdělením čísla faktury a data potvrzení objednávky, současně sdělí číslo účtu, na který chce vrátit uhrazenou částku. Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.

 

Používané doklady

Elektronická verze objednávky - vyplňuje kupující na www.bezvadary.cz . Objednávka písemná - zasílá kupující poštou nebo faxem. Objednávka telefonická - v případě operativní potřeby již registrovaného kupujícího.Potvrzení objednávky - /odeslání na e-mail,popř. faxem nebo poštou /. Vystavení zálohové faktury - u platby předem /odeslání na e-mail, originál poštou pro kupujícího, kopie prodávající/.Vystavení daňového zálohového dokladu potvrzujícího přijetí úhrady na účet - pouze u platby předem / originál poštou pro kupující, kopie prodávající/.Vystavení dodacího listu a jeho potvrzení kupujícím při převzetí zboží /originál a jedna kopie pro prodávajícího, kopie kupující/.Vystavení faktury - daňového dokladu, předání současně se zbožím proti úhradě v hotovosti nebo zaslání originálu kupujícímu poštou po dodání zboží /originál kupující, kopie prodávající/.

 

Reklamace, záruka a vrácení zboží

 

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit prodávajícímu.

 

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

 

Kupující má právo vrátit  zboží do 14 dnů bez udání důvodu a bez jakýchkoliv poplatků odstoupit od smlouvy. Právo na vrácení zboží se vztahuje na nepoškozené zboží v původním obalu. Jestliže se u zboží při používání zboží projeví závada zboží, vyřizuje se tento problém v rámci reklamačního řízení.

Odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu ze strany zákazníka - vrácení zboží není možné:

  1. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho vědomí započato - tedy veškeré objednanné fotografie, fotodárky a pod.

  2. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu ( potisk polštářků, hrnečků a dalších předmětů )

Záruka se nevztahuje na:

a) vady vzniklé běžným používáním 
b) nesprávným použitím výrobku 
c) nesprávným skladováním

 

Postup při reklamaci:

 

1) informujte nás o reklamaci e-mailem: bezvadary@seznam.cz  , či písemě (Martin Švehla, BezvaDary, Barrandova 5, 326 00 Plzeň) 
2) do zásilky uveďte důvod reklamace, Vaši adresu a kontakt na Vás
3) kopii dokladu o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě

 

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou. V případě delších reklamací Vás budeme neprodleně informovat o stavu reklamace

Provozovatel není plátcem DPH.

 

UPOZORNĚNÍ - Plastové SPZ na nosiče kol

Dne 1. 1. 2016 vstoupila platnost vyhláška 304/2014 Sb., která v §29 upravuje vydávání třetích registračních značek pro nosiče kol na tažné zařízení. 
Použití námi nabízené náhrady je proto pouze na Vašem zvážení a za případná rizika a postihy plynoucí z jejího používání neneseme jakoukoli odpovědnost. EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.Zákony a předpisy:
- zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
- zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

Poštovné a balné 

- přepravní spol. WEDO .... od 110 Kč ( do váhy 30 Kg) + dobírka 28 Kč

- Česká pošta ............ od 89 Kč  (v závislosti na váze a velikosti objednaného zboží)  + dobírka 28 Kč

Dobírka :  

28 Kč k ceně poštovného (při platbě na účet se tato částka neúčtuje)